Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. πραγματοποιείται υπό τους στο παρόν αναφερόμενους όρους χρήσης. Για τα μέλη ισχύουν περαιτέρω οι συναφθέντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών εγγράφων των συμβάσεων. Για τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις ισχύει πέραν αυτών η συναφθείσα σύμβαση με την συμβεβλημένη επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών εγγράφων των συμβάσεων. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης και χορηγούν τη συγκατάθεσή τους, ότι η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί/καταστεί υπεύθυνη για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί και να συμπληρώνει τους παρόντες όρους χρήσης δια ανανέωσης/ενημέρωσης αυτών.Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. πραγματοποιείται υπό τους στο παρόν αναφερόμενους όρους χρήσης. Για τα μέλη ισχύουν περαιτέρω οι συναφθέντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών εγγράφων των συμβάσεων. Για τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις ισχύει πέραν αυτών η συναφθείσα σύμβαση με την συμβεβλημένη επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών εγγράφων των συμβάσεων. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης και χορηγούν τη συγκατάθεσή τους, ότι η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί/καταστεί υπεύθυνη για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί και να συμπληρώνει τους παρόντες όρους χρήσης δια ανανέωσης/ενημέρωσης αυτών.

Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρουσιάσει ορθές και ενημερωμένες πληροφορίες στη παρούσα ιστοσελίδα. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες στη παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται ωστόσο χωρίς εγγύηση. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η συνολική χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιούνται με δική τους ευθύνη. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για καμία ζημιά, η οποία προκύπτει από την πρόσβαση, τη χρήση ή και τη μη εφικτή χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας ή από ενδεχόμενη πλάνη/σφάλματα και παραλείψεις σε αυτήν.

Όλα τα αρχεία εικόνας, κειμένου και ήχου καθώς και κινούμενα σχέδια (animation), βίντεο κτλ. και όλα τα άλλα συστατικά στοιχεία της παρούσας ιστοσελίδας είναι προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να διανεμηθούν, μεταφορτωθούν, τροποποιηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν, εκτραπούν ή να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά χωρίς την προηγούμενη ρητή και γραπτή άδεια. Στην εσωτερική περιοχή λήψης (downloads) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω αρχεία μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.

Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. επιφυλάσσεται να αποκλείσει ενδεχομένως άτομα από τις υπηρεσίες και/ή από την αποστολή, εφόσον συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.

Για ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες ή πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν από αυτή τη σελίδα σε άλλες προσφορές/τόπους του παγκόσμιου ιστού (world wide web), καθώς και για περιεχόμενα, τα οποία τοποθετούνται στα δικά μας φόρουμ από πρόσωπα κατά την ανταλλαγή επικοινωνίας, η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ευθύνεται μόνο σε περίπτωση πραγματικής γνώσης της παράνομης δραστηριότητας ή πληροφορίας καθώς και – σε ότι αφορά αξιώσεις αποζημίωσης - των γεγονότων ή των περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, και εφόσον δεν ενεργήσει άμεσα ώστε να αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή να διακόψει την πρόσβαση σε αυτήν μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, εκτός αν άλλως ορίζεται σε άλλες και σχετικές διατάξεις νόμων αναγκαστικού δικαίου. Περιεχόμενα που εισάγουν δυσμενή διάκριση, καθώς και προσβλητικά, ηθικά επιλήψιμα ή παράνομα περιεχόμενα δύνανται να αφαιρεθούν από την DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ανά πάσα στιγμή.

Σε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών απαντάμε ευχαρίστως στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

ΕΤΑΙΡΙΑ: DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Έδρα: Σουλίου 124, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα
Τ.Κ.: 17342
ΤΗΛ: 2109935506 - 6951934949
ΑΦΜ: 801646474
ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
email: devotechgr@gmail.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα και/ή ποιότητα των διατιθέμενων πληροφοριών. Αυτό ισχύει και για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των περιγραφών των προϊόντων, των τιμών καθώς και των διατιθέμενων πληροφοριών για τα συμβαλλόμενα μέρη της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. . Τεχνικά σφάλματα και/ή εργασίες συντήρησης καθώς και άλλοι λόγοι (π.χ. ανανέωση (re-launch) της ιστοσελίδας) ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές πρόσβασης συντομότερου ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την δυνατότητα χρήσης και την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας. Αξιώσεις αποζημίωσης κατά της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., οι οποίες αφορούν ζημιές υλικής ή ηθικής μορφής (όπως π.χ. διαφυγόντα κέρδη, ματαίως διενεργηθείσες δαπάνες, ζημιές λόγω απώλειας δεδομένων, αξιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, δικηγορικά έξοδα ή τέλη σύναψης συμβολαίου), οι οποίες προκλήθηκαν από την χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή/και την χρήση λανθασμένων και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται κατ’ αρχήν, εφόσον δεν υφίσταται αποδεδειγμένα ευθύνη της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. από δόλο η βαριά αμέλεια. Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές και χωρίς καμία υποχρέωση. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. επιφυλάσσεται ρητώς να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα της ιστοσελίδας ή την συνολική προσφορά χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση ή να παύσει προσωρινά ή οριστικά την δημοσίευση.
 2. Επιπλέον, η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για υπερσυνδέσμους και το περιεχόμενο αυτών. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα ή ποιότητα των υπερσυνδέσμων. Οποιαδήποτε σχετική ευθύνη βαρύνει τον πάροχο της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν έχει καμία επιρροή στην επίκαιρη και μελλοντική διαμόρφωση, τα περιεχόμενα ή την πνευματική ιδιοκτησία των υπερσυνδέσμων. Για τον λόγο αυτό αποστασιοποιείται η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δια του παρόντος ρητώς από τα περιεχόμενα όλων των υπερσυνδέσμων, οι οποίοι τροποποιήθηκαν μετά από την τοποθέτηση του συνδέσμου καθώς και από ξένες καταχωρήσεις σε βιβλία επισκεπτών που δημιουργήθηκαν από την DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., σε φόρουμ συζητήσεων και λίστες αλληλογραφίας (mailing lists). Ένας συνεχόμενος έλεγχος των συνδεδεμένων ιστοσελίδων κατά περιεχόμενο δεν δύναται να απαιτηθεί δίχως συγκεκριμένες ενδείξεις για μια παραβίαση δικαιώματος, ωστόσο αφαιρούνται άμεσα με την λήψη γνώσης των παραβιάσεων δικαιωμάτων.
 3. Η παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς καθώς και για ιδιωτικούς και εμπορικούς σκοπούς. Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι προστατευόμενο κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως από το αν τα περιεχόμενα διατίθενται με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η αναπαραγωγή, χρήση, ενοικίαση, δανεισμός, δημοσίευση ή οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή, γραπτή συγκατάθεση της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.. Μια παραβίαση της εν λόγω απαγόρευσης δύναται να επισύρει έννομες συνέπειες, ιδίως βάσει των νομικών διατάξεων περί σημάτων και επισημάνσεων/γνωρισμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. επιφυλάσσεται ρητώς όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων επί σημάτων και των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης (δικαιωμάτων χρήσης του έργου και έγκρισης/χορήγησης άδειας χρήσης του έργου) επί της παρούσας ιστοσελίδας.
 4. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη αξία στην δέουσα/επιμελή και εμπιστευτική χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον υφίσταται εντός της διαδικτυακής προσφοράς/διαδικτυακού τόπου η δυνατότητα εισαγωγής προσωπικών ή επαγγελματικών δεδομένων (ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ονόματα, διευθύνσεις), η αναφορά/δημοσιοποίηση των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται από τους χρήστες απολύτως οικειοθελώς.
 5. Ο παρόν αποκλεισμός ευθύνης αποτελεί μέρος της διαδικτυακής προσφοράς/διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που κάποια σημεία ή μεμονωμένες διατυπώσεις του παρόντος κειμένου δεν αντιστοιχούν, ή δεν αντιστοιχούν πλέον ή πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία, δεν θίγονται τα υπόλοιπα τμήματα του εγγράφου όσον αφορά το περιεχόμενο και την ισχύ τους.
 6. Περαιτέρω, η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για περιεχόμενα παραγόμενα από τους χρήστες (user generated), τα οποία διαδίδονται στην ιστοσελίδα της. Η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν από τα εν λόγω περιεχόμενα. Οποιοσδήποτε συντάσσει σχόλια/αξιολογήσεις οποιουδήποτε είδους στην ιστοσελίδα, θα ευθύνεται ο ίδιος ως συντάκτης για την ανάρτησή του. Σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων τρίτων οφείλει ο υπαίτιος αυτής να απαλλάξει την DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. από κάθε τυχόν αξίωση, αγωγή και απαίτηση αποζημίωσης που ασκήσουν/εγείρουν τρίτοι κατά της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε σχετική ευθύνη και υποχρέωση που προκύψει από ( δικαστική) διαμάχη ή από την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διεκδίκηση από τρίτους σε βάρος της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. καθώς και κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς κάλυψη οποιουδήποτε ποσού (ενδεικτικά αποζημίωσης) υποχρεωθεί να καταβάλλει η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σε τρίτους. Σε περίπτωση που η DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. λάβει γνώση για παράνομα ή και αντίθετα στα χρηστά ήθη ή κατά τα λοιπά αντιβαίνοντα εις την υπόληψή της περιεχόμενα, επιφυλάσσεται να τα διαγράψει. Στη προκειμένη περίπτωση δεν δύναται να προβληθούν αξιώσεις κατά της DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. .

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΩΝ 13, 14 ΓΚΠΔ (ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – 2016/679)

H προστασία των δεδομένων προσωπικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα που μας εμπιστεύεστε είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την εταιρεία μας πολύ σοβαρά και επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε μια ασφαλή χρήση των υπηρεσιών μας. Η εταιρεία μας καταβάλλει και θα καταβάλλει και στο μέλλον κάθε δυνατή προσπάθεια τήρησης των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση περί συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δήλωση περί απορρήτου) περιγράφει, ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς το πράττουμε και με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Περιεχόμενο

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Ποια δεδομένα καταγράφονται
 3. Cookies και Web Tracking
 4. Μέτρηση μετατροπής με το Facebook-Pixel
 5. Sharing (Κοινή χρήση)
 6. Χρήση δεδομένων
 7. Ασφάλεια δεδομένων και διαβίβαση
 8. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και Επικοινωνία

1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα δήλωση ισχύει για την υπό ηλεκτρονική διεύθυνση www.tum.gr προσβάσιμη ιστοσελίδα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι τούτη παραπέμπει και σε περαιτέρω ιστοσελίδες του www.tum.gr, όπως και σε αυτές άλλων κρατών, για τα οποία ενδέχεται να ισχύουν παρεκκλίνουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι: ΕΤΑΙΡΙΑ: DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Έδρα: Σουλίου 124, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα Τ.Κ.: 17342 ΤΗΛ: 2109935506 - 6951934949 ΑΦΜ: 801646474 ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ email: devotechgr@gmail.com

Κατά την πορεία της (μετ)εξέλιξης των ιστοσελίδων μας προς βελτίωση των υπηρεσιών μας ενδέχεται να απαιτηθούν προσθήκες της παρούσας δήλωσης σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σ’ αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικώς εκ των προτέρων, και σε κάθε περίπτωση θα ζητήσουμε την ξεχωριστή συγκατάθεσή σας.

2. Ποια δεδομένα καταγράφονται

Στα δεδομένα προσωπικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εσάς και επεξεργαζόμαστε, συγκαταλέγονται όλα αυτά τα στοιχεία για τις προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις, τα οποία λαμβάνουμε από εσάς, και τα οποία μπορούν να καταταχθούν άμεσα ή έμμεσα σε εσάς (π.χ. μέσω του αριθμού μέλους σας και του ID συμβεβλημένης επιχείρησης). Πρόκειται για το ID μέλους σας, το πλήρες όνομα σας, τίτλο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, τις συντεταγμένες της διεύθυνσης (γεωγραφικό πλάτος και μήκος), τον (τους) αριθμό (αριθμούς) τηλεφώνου σας, αριθμό φαξ, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (E-Mail), τα τραπεζικά στοιχεία σας. Επιπρόσθετα επεξεργαζόμαστε το ID συμβεβλημένης επιχείρησης σας, την επωνυμία της επιχείρησης, ημερομηνία ίδρυσής, αριθμό ΓΕΜΗ, έδρα / διεύθυνση εταιρίας, ενδεχόμενα υποκαταστήματα, Α.Φ.Μ., ηλεκτρονική διεύθυνση τιμολόγησης (e-mail), αριθμός τηλεομοιοτύπου (FAX), ιστοσελίδα της επιχείρησης, κλάδος της επιχείρησης, στοιχεία κύκλου εργασιών, τραπεζικά στοιχεία, Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ημερομηνία γέννησης και αριθμό τηλεφώνου του ατόμου επικοινωνίας της εταιρίας, τα παραγγελθέντα προϊόντα.

3. Χρήση δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα αποκλειστικά σε συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις. Καταγράφουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα, τα οποία θέτετε στη διάθεση μας κατά την εγγραφή σας ως μέλος του καθώς και κατά την εγγραφή σας ως συμβεβλημένη επιχείρηση, αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς (άρθρο 6 Παρ. 1 Περ. β’ ΓΚΠΔ (Κανονισμού 2016/679) , Στην περίπτωση που δεν μας παράσχετε τα εν λόγω δεδομένα, δεν μας είναι δυνατό να συνάψουμε μαζί σας σύμβαση.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που υφίσταται έννομη υποχρέωση (Αρ. 6 Παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ).Εκτός των περιπτώσεων αυτών χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις περιπτώσεις και στο βαθμό που μας χορηγείτε ειδικά προς τούτο τη συγκατάθεσή σας (Αρ. 6 Παρ. 1 Περ. α ΓΚΠΔ).

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας όπως π.χ. για την επικοινωνία μαζί σας, για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα σας και να μπορούμε να θέσουμε στη διάθεση σας τον προσωπικό σας τομέα στην ιστοσελίδα μας www.tum.gr, για να επεξεργαστούμε τα αιτήματα και τις παραγγελίες σας και να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Περαιτέρω χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εξακριβώνουμε και να σας διαθέτουμε τα προνόμια αγοράς που δικαιούστε από την συμμετοχή στο www.tum.gr, καθώς και για την έκδοση τιμολογίων προμήθειας μεσολάβησης.

Εφόσον μας έχετε χορηγήσει την σχετική, χωριστή συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και στην έκταση της συγκατάθεσής σας, για να σας ενημερώνουμε π.χ. για προσφορές και δράσεις των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και των συμβεβλημένων επιχειρήσεών μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεση αυτή, η οποία ανάκληση θα αποκλείει την περαιτέρω επεξεργασία για το μέλλον.

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα υφίσταται επιχειρηματική σχέση μαζί σας, και πέραν του διαστήματος αυτού, εφόσον ο νόμος προβλέπει μακρύτερα διαστήματα τήρησης των δεδομένων, ή εφόσον τα δεδομένα απαιτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ενώπιον δημοσίων αρχών.

4. Ασφάλεια δεδομένων και διαβίβαση

Για την προστασία των δεδομένων σας χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων κρυπτογραφήσεις κατά την διαβίβαση δεδομένων (Κρυπτογραφήσεις SSL), Firewalls, προγράμματα κατά της ηλεκτρονικής πειρατείας (προγράμματα απόκρουσης χάκερ) και περαιτέρω μέτρα προστασίας σύμφωνα με τo σημερινό βαθμό εξέλιξης της τεχνολογίας. Κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων μπορεί να εγγυηθεί από εμάς η ασφάλεια των δεδομένων μόνο σύμφωνα με τo σημερινό βαθμό εξέλιξης της τεχνολογίας

Για την διεκπεραίωση της παροχής υπηρεσιών μας, για την επικοινωνία μαζί σας και την διαχείριση της διαδικτυακής μας παρουσίας χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους-εκτελούντες την επεξεργασία. Βεβαιώνουμε ότι επιλέγουμε προσεκτικά τους εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίσουμε μια νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία δεδομένων σας. Πέραν τούτου υποχρεώσαμε τους εκτελούντες την επεξεργασία να χρησιμοποιούν τα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τεκμηριωμένες οδηγίες μας για τους συγκεκριμένους σκοπούς και βάσει των διατάξεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μια περαιτέρω χρήση των δεδομένων από τους εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία αποκλείεται.

H εταιρεία μας δεσμεύεται επίσης να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα σας μόνο για τον εκάστοτε συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι ιδίως οι εξής: η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. Email, γραπτών μηνυμάτων SMS ή μηνυμάτων Push), με φαξ, με τηλέφωνο ή με επιστολή, προς ενημέρωση σχετικά με προϊόντα και δράσεις των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και συμβεβλημένων επιχειρήσεων, η ταυτοποίηση προσφορών που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα σας, η διεξαγωγή ερευνών περί ικανοποίησης, η λειτουργία ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας (Hotlines) καθώς και η επεξεργασία συναλλαγών. Εάν και εφόσον είναι αναγκαίο για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας για εσάς ή εφόσον μας παρέχετε προς τούτο τη συγκατάθεσή σας, θα διαβιβάζουμε τα επ’ αυτού απαιτούμενα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις και συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Περαιτέρω δε οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεσμεύονται απέναντι σε εμάς να χρησιμοποιούν τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα μόνο για τον εκάστοτε συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εμπορικές δραστηριότητες μας, οι δομές της διαχείρισης και η τεχνική υποδομή μας εκτείνονται πέρα από τα σύνορα των κρατών. Συνεπώς, διαβιβάζουμε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καταγραφή των αγορών που πραγματοποιήσατε καθώς και την εκκαθάριση των προνομίων των μελών ή/και για την έκδοση τιμολογίων προμήθειας μεσολάβησης που προκύπτουν από αυτές. Σε περίπτωση όμως που πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια διαβίβαση των προσωπικών και επιχειρηματικών σας δεδομένων σε άλλα από τα προαναφερόμενα κράτη, θα σας ενημερώσουμε σχετικώς και φυσικά θα τηρήσουμε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, θα παρέχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις και θα φροντίσουμε για την επιβολή / εφαρμογή των δικαιωμάτων σας και των ένδίκων βοηθημάτων σας.

Σε άλλα πρόσωπα πέραν των προαναφερόμενων, φιλικά προσκείμενων συμβεβλημένων επιχειρήσεων και συμβεβλημένων επιχειρήσεων, εκτελούντων την επεξεργασία και εταιριών δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δεδομένα, εκτός αν μας έχετε χορηγήσει την προς αυτό σχετική συγκατάθεσή σας ή υφίστανται νομικές υποχρεώσεις περί αυτού.

5. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, και επικοινωνία.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς, πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε τη διόρθωση και τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία όπως και το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο)

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μία καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (http://www.dpa.gr) ή σε μια εποπτική αρχή άλλου κράτους της ΕΕ.

Εφόσον η χρήση των προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων σας, σε αυτόν τον ιστότοπο βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων σας για το μέλλον, χωρίς αιτιολόγηση. Μια τέτοια ανάκληση αποκλείει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων. Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί εγγράφως (μέσω επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος) στην εξής διεύθυνση:

ΕΤΑΙΡΙΑ: DEVOTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Έδρα: Σουλίου 124, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα Τ.Κ.: 17342 ΤΗΛ: 2109935506 - 6951934949 ΑΦΜ: 801646474 ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ email: devotechgr@gmail.com

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην εν λόγω διεύθυνση και σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την χρήση των δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.